Kernwaarden

Veiligheid

We zorgen voor fysieke en sociaal-emotionele veiligheid. Veiligheid staat op nummer 1, want pas wanneer kinderen en jongeren zich veilig (kunnen) voelen, kunnen ze zich ontplooien en ontwikkelen. We zorgen dus eerst voor de veiligheid voor elk kind en dat doen we door structuur in het dagelijkse leven te bieden en duidelijke grenzen te stellen. Daarbij zijn voorspelbaarheid van wat er gaat gebeuren en sensitief op gedrag reageren door ons ook erg belangrijk en hierdoor willen we elk kind een veilige haven bieden.

Persoonlijke benadering 

Kinderen en jongeren hebben in hun jeugd zowel liefde als ruimte nodig om te kunnen opgroeien tot een evenwichtig persoon. Wanneer hun ouders dat niet kunnen bieden, willen wij dat doen. We nemen, met maximale betrokkenheid van de ouders opvoedtaken over, door ook dicht bij de kinderen en jongeren te zijn onze zorg nodig hebben. Ieder kind heeft recht op eigen persoonlijke benadering en passende hulp op maat. We werken op kleine schaal, maar we maken een groot verschil in de levens die wij toevertrouwd krijgen.

Verbinding

We willen kinderen en jongeren laten merken dat we er voor hen zijn. Dat doen we door goed te luisteren naar hun behoeften en naar wat ze te zeggen hebben en daar adequaat op te reageren: we zijn sensitief en responsief. We voelen ons betrokken bij hun leven en bij hun ontwikkeling naar de volwassenheid en we steunen hen daarbij. Door ons open te stellen, hopen we dat ze zich verbonden voelen met ons en ons kunnen vertrouwen. Daarnaast stellen we ook grenzen om duidelijkheid, voorspelbaarheid en daarmee veiligheid te bieden. Ook bieden we continuïteit door er voor hen te blijven zijn, wanneer ze niet meer bij tHuis aan de Steeg wonen.

Daadkracht

We willen niet alleen een gezinshuis op een professionele manier runnen, maar ook een bruisende omgeving creëren waarin zowel kinderen als jongeren (boven 18 jaar) positieve ervaringen kunnen opdoen en kennis/vaardigheden kunnen verwerven, die ze later goed kunnen gebruiken in hun volwassen leven. We zetten dus een stap extra. We werken niet alleen vanuit ons hoofd, maar ook vanuit ons hart, omdat we geloven in wat we doen.

Meebewegen

We willen ons niet alleen vasthouden aan de richtlijnen die we in de eerste instantie op hebben gesteld, maar ook meegaan met de beweging in en rondom het gezinshuis. We kijken naar de behoeften van kinderen en jongeren en wat er speelt in de samenleving. We passen ons daaraan aan en denken in mogelijkheden. We gaan de wereld in en brengen de wereld binnen. Authenticiteit is waar het om draait bij ons.

Respect voor jezelf en de ander

Met respect voor jezelf en de ander kom je heel ver in je leven, is onze overtuiging. Kinderen en jongeren zijn bij het gezinshuis niet alleen. Ze worden omringd door andere leeftijdsgenoten en door volwassenen. Er wordt samengeleefd en samengewerkt. Ze leren dat ze in eerste plaats goed voor zichzelf moeten zorgen, door zelf duidelijk aan te geven wat ze wel willen en wat niet (bijvoorbeeld de behoefte om zich even terug te kunnen trekken op je eigen kamer is hun recht). We willen kinderen en jongeren laten zien hoe belangrijk respect voor jezelf en voor de ander is, niet door te vertellen hoe/wat ze moeten doen, maar door goede voorbeelden te geven. Je mag zijn wie je bent en de ander mag dat ook. Je mag zijn wie je bent én je hoort erbij. Er is respect voor onderlinge verschillen.

© 2023 Gezinshuis tHuis aan de Steeg